Sellerspoint's

Vilkår og betingelser – for virksomheder

(Version 2.0, September 2022)

Disse vilkår og betingelser (“Aftalen”) indgås af Kunden (som defineret nedenfor) og SellersPoint ApS (“SellersPoint”). Kunden accepterer at få adgang til SellersPoint-virksomhedsprofilen, herunder Leverandør- eller Forhandlerprofil og bruge SellersPoints forretningsservices i overensstemmelse med vilkårene heri.

 

“Kunde” betyder den enhed, der er angivet i Aftalen for at få adgang til SellersPoint, som gennem sit autoriserede personale, bruger eller på anden måde får adgang til SellersPoint i medfør af vilkårene i denne Aftale. Hvis Kunden ikke accepterer (eller ikke kan overholde) alle vilkårene i Aftalen, skal Kunden ikke få adgang til eller bruge SellersPoint.

 

Hvis du opretter en Konto (defineret i afsnit 1.1) og accepterer denne Aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at gøre dette, og at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne Aftale, i hvilket tilfælde betegnelsen Kunde henviser til en sådan enhed, og dig som enkeltpersonen, der handler på vegne af Kunden. Aftalen omfatter (i) adgang til SellersPoints services eller funktioner, og (ii) alle driftsregler, politikker og retningslinjer (samlet benævnt “Retningslinjerne”), der henvises til heri eller som på anden måde kan offentliggøres af SellersPoint på dets Hjemmeside (da nye Retningslinjer kan oprettes, og andre Retningslinjer kan ændres fra tid til anden), herunder uden begrænsning dem, der er angivet på www.underlink.sellerspoint.dk, der gælder for virksomheder og for alle, der får adgang til SellersPoints services.

 

SellersPoint kan ændre, tilføje eller slette vilkårene og betingelserne i denne Aftale, herunder Retningslinjerne eller enhver del heraf fra tid til anden efter eget skøn. Kunden vil modtage varsel via deres Konto i tilfælde af væsentlige ændringer til Aftalen. Kunden accepterer udtrykkeligt at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne Aftale som ændret. Kundens fortsatte brug af SellersPoints services nu eller efter offentliggørelse af enhver sådan meddelelse om eventuelle ændringer, vil indikere Kundens accept af sådanne ændringer.

1.  SellersPoints services

1.1  Kontoen

Når Kunden tilmelder sig SellersPoint, vil SellersPoint stille en profil til rådighed for Kunden på SellersPoints hjemmeside (en “Profil”). Via Profilen kan Kunden se og tilgå de services og funktioner, der er en del af de services, SellersPoint stiller til rådighed for Kunden. SellersPoint kan til enhver tid og uden varsel fjerne og ændre de services og funktioner, der stilles til rådighed for Kunden. SellersPoint kan tilbyde Kunden yderligere services, funktioner eller gratis prøveversioner af forskellige SellersPoint-services. Såfremt Kunden bruger de yderligere services og funktioner og/eller de gratis prøveversioner, vil en sådan brug være underlagt denne Aftale samt Retningslinjerne, og Kunden accepterer at overholde Aftalen og Retningslinjerne ved brug af disse services, funktioner og gratis prøveversioner.

1.2  dataansvar

Begge parter accepterer at overholde deres forpligtelser i henhold til forordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Persondataforordningen) (”GDPR”) og enhver lovgivning og/eller bindende forordninger, der implementerer eller vedtages som følge af den (“Databeskyttelseskrav”). 

Kunden er dataansvarlig for medarbejderes personoplysninger, som bliver gjort tilgængelige for SellersPoint i forbindelse med brugeroprettelse. Når Kunden godkender adgange for Brugerprofiler, behandler SellersPoint personoplysninger om medarbejderne på vegne af Kunden og er således databehandler i henhold til Persondataforordningen. Dette betyder, at SellersPoint alene handler efter Kundens instruktioner vedrørende de fremsendte personoplysninger om medarbejderne.

1.3  Prøveversioner og yderligere services

Adgang til og brug af visse funktioner, som SellersPoint stiller til rådighed, kan kræve godkendelse af yderligere vilkår og betingelser. Hvis du bruger sådanne services, vil de yderligere vilkår og betingelser blive stillet til rådighed og blive en integreret del af denne Aftale. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de yderligere vilkår og betingelser og denne Aftale, skal de yderligere vilkår og betingelser have forrang i forbindelse med uoverensstemmelsen, som den gælder for de pågældende services.

2.  Brugeradfærd på SellersPoint

SellersPoint er ikke ansvarlig og påtager sig intet erstatningsansvar for Brugernes og andre tredjeparters adfærd på SellersPoints hjemmeside eller for brugen af Platformen, herunder eventuelt brugergeneret indhold og andet indhold, som Brugerne offentliggør (“Brugerindhold”). Meninger udtrykt i Brugerindholdet repræsenterer ikke meninger tilhørende SellersPoint, dennes tilknyttede selskaber eller eventuelle direktions- og bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, kontrahenter eller aktionærer hos SellersPoint og dennes tilknyttede selskaber.

3.  Kundens forpligtelser

3.1  Generelle forpligtelser

Kunden skal (i) overholde Aftalen, (ii) overholde de til enhver tid gældende Retningslinjer, (iii) til enhver tid overholde alle gældende love og forordninger med hensyn til Kundens aktiviteter i henhold til denne Aftale. 

3.2  Kodeord

Det kodeord, som Kunden tildeles eller opretter til SellersPoint i forbindelse med Aftalen til brug for login, må alene anvendes af og til brug for Kunden. Loginoplysningerne til virksomhedsprofilen må ikke deles med andre. 

4.  Opsigelse og ophævelse

4.1  Ved brud på Retningslinjerne eller Aftalen 

SellersPoint kan uden forudgående varsel til enhver tid ved brud på Retningslinjerne eller nærværende Aftale ophæve eller opsige Kundens adgang til Profilen eller brug af Platformen eller en del deraf eller opsige Aftalen. SellersPoint vil informere Kunden om en sådan opsigelse eller ophævelse.

4.2  Konsekvenser ved opsigelsen af SellersPoints services eller Aftalen

4.2.1

Ved opsigelse af Aftalen fritages parterne for enhver forpligtelse i henhold til Aftalen (med forbehold for afsnit 11).

4.2.2

Ved Aftalens opsigelse, uanset årsagen hertil, skal Kunden ophøre med al brug af SellersPoint Platformen fra opsigelsesdatoen.

4.2.3

Ved opsigelse af Aftalen, uanset årsagen hertil, forbeholder SellersPoint sig retten til at opbevare al Materiale (defineret i afsnit 7), der er offentliggjort af eller for Kunden på SellersPoints hjemmesider 2 år efter Aftalens ophør. Materialet opbevares i perioden skjult for alle Brugere på SellersPoints hjemmesider samt for tredjeparter.

4.2.4

Ved opsigelse af Aftalen, uanset årsagen hertil, er Kunden forpligtet til at give Brugere mulighed for at indløse eventuelle optjente belønninger eller vundne præmier i en måned efter opsigelsesdatoen.

4.2.5

Kundens uautoriserede brug af Platformen kan forbydes ved fogedforbud uden noget krav om sikkerhedsstillelse.

5.  Ansvarsbegrænsning og -fraskrivelse

5.1  Brugen af SellersPoint

Brugen af SellersPoint sker alene på Kundens eget ansvar. SellersPoint Platformen leveres som den er og forefindes og kan ændres, opdateres, afbrydes, suspenderes eller ophøre til enhver tid uden varsel og ansvar. SellersPoint påtager sig intet erstatningsansvar for SellersPoint Platformens generelle tilgængelighed eller anvendelighed, eventuelle data vedrørende Kundens brug af non-SellersPoint applikationer eller eventuelle forretningsbeslutninger eller resultatet af sådanne beslutninger, der træffes af Kunden på baggrund af SellersPoints datastatistik.

5.2  Utilfredshed med SellersPoint Platformen

Kundens eneste og eksklusive rettighed og retsmiddel i tilfælde af utilfredshed med SellersPoint Platformen, relaterede services eller funktioner eller eventuel anden klage skal være Kundens opsigelse og ophør af adgang til eller brug af tjenesten.

5.3  Garantier, erklæringer, betingelser og øvrige vilkår  

Alle garantier, erklæringer, betingelser og alle andre vilkår af enhver art, der på enhver måde er implicitte ved statut eller sædvaneret, er, i det videst mulige omfang tilladt ved gældende lov, ikke indeholdt i denne Aftale.

5.4  Tab eller skader 

Med forbehold for afsnit 5.6 er SellersPoint under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for nogen af de følgende typer af tab eller skader, der opstår under eller i forbindelse med denne Aftale (uanset om de opstår som følge af aftalebrud, forvanskning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed), brud på lovbestemte forpligtelser eller andet): (i) tab af fortjeneste, kontrakter, rene økonomiske tab, forretning, forretningsmuligheder, tab eller forvanskning af data eller oplysninger eller gendannelse af data eller oplysninger, udtømning af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af svigt i tredjeparts telekommunikationsnetværk og/eller internettet, spildte udgifter, forventede besparelser eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, specielle, indirekte eller følgetab), (ii) ethvert tab eller skade i forbindelse med erstatningsansvar over for tredjeparter (uanset om disse er direkte, specielle, indirekte eller følgetab), eller (iii) ethvert specielt, indirekte tab eller følgetab eller enhver form for skade, selv hvis SellersPoint havde kendskab til muligheden for, at Kunden kunne pådrage sig et sådant tab eller en sådan skade.

5.5  Brug af SellersPoint Platformen

Med forbehold for afsnit 5.6 er SellersPoint ikke ansvarlig for Kundens brug af SellersPoint-tjenesten, herunder uden begrænsning erstatningsansvar for aftalebrud, forvanskning (uanset om denne er skadevoldende eller lovbestemt), skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), brud på lovbestemt ansvar, restitution eller på anden måde som følge af eller i forbindelse med Aftalen, SellersPoint Platformen eller ethvert af de hjemmesider, der drives af SellersPoint.

5.6  Erstatningsansvar ved lov

Intet i Aftalen udelukker eller begrænser parternes erstatningsansvar over for hinanden for anliggender, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning eller for død eller personlig fysisk skade, der opstår som følge af uagtsomhed, svig eller svigagtige vildledende oplysninger.

6.  Overdragelse

6.1  Kundens rettigheder

Kunden er ikke berettiget til at overdrage eller overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til en eventuel tredjepart uden SellersPoints forudgående skriftlige samtykke. Enhver ændring af Kundens direkte eller indirekte ejerskab (hvad enten dette skyldes salg af styrende aktieposter eller andet) vil anses for Kundens overdragelse af Aftalen, som forudsætter SellersPoints forudgående skriftlige godkendelse.

6.2  SellersPoints rettigheder

SellersPoint er berettiget til at overdrage og/eller overføre enhver af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til en eventuel tredjepart.

7.  Immaterielle rettigheder

7.1  SellersPoint-designs

Kunden må kun bruge SellersPoints logoer, grafik og varemærker (“SellersPoint-designs”) i det omfang, det udtrykkeligt er angivet i Aftalen. Kunden må kun bruge de SellersPoint-designs, der er tilgængelige via Kontoen eller som er tilsendt af SellersPoint. Kunden kan finde oplysninger i Retningslinjerne om, hvilke SellersPoint-designs Kunden må bruge, hvordan de forskellige SellersPoint-designs skal vises, og i hvilke sammenhænge de må bruges.

7.2  SellersPoint Platformen og dennes indhold

SellersPoint Platformen, eventuelt indhold på SellersPoint Platformen og al underliggende teknologi (herunder alle immaterielle rettigheder indeholdt heri), er og forbliver udelukkende SellersPoints eksklusive ejendom og vil blive beskyttet i overensstemmelse med gældende love om ophavsret og anden lovgivning. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, tildeles der ingen rettighed, adkomst eller licens til Kunden, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt patent, ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til SellersPoint Platformen, eventuelt indhold på SellersPoint Platformen og alle underliggende teknologier såvel eksisterende som fremtidige. Kunden må ikke foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, objektkoden eller eventuelle forretningshemmeligheder relateret til SellersPoint Platformen eller eventuel underliggende teknologi.

7.3  Feedback

Hvis Kunden kommer med feedback, idéer, forslag eller kommentarer til eller vedrørende SellersPoints hjemmesider, Platformen eller andre services, der tilbydes af SellersPoint (“Feedback”), tildeler Kunden hermed SellersPoint en evig, uigenkaldelig, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at anvende en sådan Feedback til alle formål.

7.4  Enerettighed

7.4.1

Kunden overdrager rettigheder, der er overdraget i forbindelse med samarbejdet, i form af brugsretten til fremsendte billedmateriale, videomateriale, tekstmateriale og lignende materiale med virksomhedens informationer, men forbeholder sig ret til at disse rettigheder udelukkende anvendes i forbindelse med nærværende Aftale. Parterne indestår for at stille ovennævnte materialer og rettigheder til rådighed for samarbejdet, i det omfang samarbejdet kræver dette, og at der ikke i den forbindelse sker krænkelse af tredjemandsrettigheder, eller at der er indgået andre aftaler, der begrænser en sådan overdragelse og brug. Det gælder i øvrigt vedrørende overdragne rettigheder, at den Part, rettighederne tilhører, fortsat frit kan anvende de pågældende rettigheder, forudsat at denne brug ikke sker i forbindelse med udøvelse af konkurrerende virksomhed i forhold til Aftalen.

7.4.2

Kunden garanterer og erklærer: (i) at Kunden er ejeren af ovennævnte materialer, (ii) at Kunden har alle nødvendige rettigheder og tilladelser fra tredjeparter til at importere disse materialer til SellersPoint Platformen, (iii) at Kunden er berettiget til at tillade, at SellersPoint behandler disse importerede materialer, som det måtte være påkrævet, og (iv) at SellersPoints brug af disse materialer i henhold til dette afsnit ikke er i strid med Databeskyttelseskravene, eventuelle immaterielle rettigheder eller andre love og forordninger.

7.4.3

SellersPoint forbeholder sig ret til, til enhver tid og af enhver årsag at afvise Kundens import af materiale og kan til enhver tid suspendere eller afbryde Kundens mulighed for at importere materiale.

7.5  Navn og logo

Kunden accepterer, at SellersPoint kan bruge Kundens navn og logo på SellersPoints hjemmesider og som en del af en generel liste over SellersPoints kunder.

8. Fortrolighed

8.1  Videregivelse af indholdet i Aftalen

Parterne må ikke videregive indholdet af Aftalen til eventuelle tredjeparter og skal holde denne Aftales vilkår fortrolige og andre oplysninger, som parterne har udvekslet eller kan udveksle i fremtiden angående deres forretning eller samarbejdsforhold under eller i forbindelse med denne Aftale. Oplysninger, der stammer fra eller vedrører en af parterne, kan kræves hemmeligholdt på grund af arten af indholdet.

8.2  Fortrolighedsforpligtelse

Fortrolighedsforpligtelsen omfatter ikke oplysninger, som allerede er offentliggjort eller offentlig kendt, medmindre offentliggørelsen skyldes et brud på Aftalens fortrolighedsforpligtelser. Videregivelse af fortrolige oplysninger er ikke forbudt, hvis en sådan videregivelse: (a) sker som svar på en gyldig retskendelse eller anmodning fra en domstol eller statslig instans, eller for at parten kan samarbejde med myndigheder, domstole eller statslige instanser, (b) bliver anmodet fremlagt på fortrolig vis til en parts advokater, rådgivere og potentielle opkøbere eller finansieringskilder i forbindelse med en due diligence-anmodning, eller (c) på anden måde kræves ved lov.

8.3  Eksistensen af Aftalen

Uanset ovenstående fortrolighedsforpligtelse er parterne berettiget til at videregive eksistensen af Aftalen til tredjeparter, herunder dens opsigelse.

9.  Individualitet og forrang

9.1  Ugyldigt, lovstridigt eller uden retskraft

Såfremt ethvert afsnit (eller del af et afsnit) i Aftalen helt eller delvist kendes ugyldigt, lovstridigt eller uden retskraft, har dette ingen effekt på resten af afsnittet (om noget) eller på Aftalen som helhed.

9.2  Dokumenters forrang

Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser, tvister, forskelle eller lignende mellem Aftalen og Retningslinjerne skal dokumenterne have forrang i den følgende rækkefølge af forrang (højeste niveau af forrang først, laveste til sidst): (i) Retningslinjerne og (ii) Aftalen.

10.  Fuldstændig aftale og afvigelse

10.1 Aftalens erstatnings- og ophævelseskraft

Aftalen udgør hele aftalen mellem Kunden og SellersPoint i henhold til dens genstand. Den erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, ordninger, sikkerhedsstillelse, underordnede aftaler, erklæringer, forsikringer, indeståelser og forståelser af enhver art indgået af eller på vegne af parterne i relation til dette, hvad enten disse er givet mundtligt eller skriftligt.

10.2  Afvigelse 

Ingen afvigelse fra denne Aftale er gældende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af parterne (eller deres bemyndigede repræsentanter).

11.  Fortsat gyldighed

Følgende afsnit består efter opsigelse af denne Aftale: afsnit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og eventuelle andre afsnit, der ifølge deres natur er beregnet til at bestå efter udløb eller opsigelse af Aftalen.

12.  Gældende lov og værneting

Aftalen og enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller dens genstand eller dannelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold), er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Hver part accepterer uigenkaldeligt, at Aalborgs Byret som første instans har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med Aftalen eller dens genstand eller dannelse (herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold).

13.  Meddelelser og kontakt

13.1  Meddelelser i henhold til Aftale

Meddelelser, der kræves i henhold til denne Aftale, skal gives skriftligt og kan sendes via e-mail, afleveres med bud, sendes forudbetalt med A-post eller som anbefalet brev til den anden part på dennes adresse, som angivet i denne Aftale.

13.2  Modtagelse af meddelelser 

En meddelelse, der afleveres personligt, skal anses for modtaget, når den er afleveret (eller hvis aflevering sker uden for åbningstid, kl. 9 om morgenen på den førstkommende hverdag efter afleveringen). En korrekt adresseret meddelelse, der sendes med forudbetalt A-post eller som anbefalet brev, anses for modtaget på det tidspunkt, hvor den ville have været leveret ifølge normal postgang. En meddelelse sendt via e-mail anses for modtaget kl. 9 om morgenen den førstkommende hverdag efter leveringen.

13.3  Adresse for meddelelsers modtagelse

Kunden kan sende meddelelser til SellersPoint via e-mail til info@sellerspoint.dk eller via postforsendelse til følgende adresse:

 

SellersPoint ApS

Vesterå 12, 1. th

9000 Aalborg

CVR: 40800581

GUIDE TIL SALGSVÆKS

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

GUIDE TIL SALGSVÆKST

Udfyld formularen og modtag e-bogen på mail

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Værsgo

Modtag din gratis guide via email

Tak! Du modtager snart en mail fra os

Du modtager din beregnede pris indenfor 12 timer. Tjek eventuelt dit spam-filter, hvis mailen ikke er nået frem.

Tak for din booking!

Vi vender tilbage hurtigst muligt med en bekræftelse på din demo